شرکت کارگزاری ملل پویا

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری

روز گذشته مورخ 1400/6/20کالاهای میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی، حلال 402 و آيزوفيد پالايش نفت تبريز، MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت، آيزوريسايكل و پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از 12،607 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 1 هزار و 442میلیارد و607میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. امروز 1400/6/21، کالاهای حلال 502، حلال 503 ، حلال 400، آيزوريسايكل و حلال 410 پالایش نفت اصفهان، حلال 404، آيزوفيد ، آيزوريسايكل، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز، نفتای سبک و سی او پالايش نفت آبادان، آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد 351380153 شرکت پتروپالایش نیک یزد در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

یکشنبه 21 شهریور 1400 بورس انرژی