شرکت کارگزاری ملل پویا

شماره حساب های شرکت

   
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
موسسه ملل قائم مقام 0410 0410-11-040-121084636 IR540750041011040121084636
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
سامان سی تیر 849 849-40-315777-1 IR880560084904000315777001
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملی بورس 695 0102910049006 IR800170000000102910049006
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملت دستگردی 1636 1931019023 IR290120000000001931019023
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
پارسیان میرداماد 5412716 20100287503603 IR600540127120100287503603