شرکت کارگزاری ملل پویا

شماره حساب بورس کالا

   
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملت بورس تهران 62059 5785654533 IR160120000000005785654533