شرکت کارگزاری ملل پویا

شماره حساب بورس انرژی

   
نام بانک نام شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
ملت بورس تهران 62059 8543918271 IR880120000000008543918271