شرکت کارگزاری ملل پویا

استراحت "سشرق" در روند صعودی

استراحت "سشرق" در روند صعودی

شرکت سیمان شرق در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمد ماهانه‌ای که در این دوره از فروش محصولات شناسایی کرد برابر با مبلغ ۷۶ میلیارد تومان بود، گفتنی است که پایان دوره مالی این شرکت سیمانی شهریورماه سال ۱۴۰۲ است.

میزان درآمد ماهانه "سشرق" که در مهرماه به ثبت رسید مربوط به فروش محصولات در بازار صادراتی و داخلی بود، بیشترین درآمد در بازار داخلی با ۵۷ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان به دست آمد و در بازار صادراتی نیز ۱۸ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان درآمدزایی داشت.

درآمدی که سیمان شرق در مهرماه به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش را از خود بر جای گذاشت و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی را به همراه داشت، همان‌طور که گفته شد بیشترین میزان درآمد سشرق در مهرماه مربوط به بازار داخلی بود و گفتنی است که این بازار ۷۶ درصد از درآمدزایی در مهرماه را در اختیار داشت.

بیشترین میزان درآمدی که از فروش محصولات طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده مربوط به سیمان داخلی بود و نرخ فروش این محصول ۴۸۲ هزارتومان در ازای هر تن مورد معامله شد، این نرخ نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش پیدا کرد، نرخ فروش سیمان صادراتی در مهرماه برابر با ۶۶۲ هزارتومان در ازای هر تن شناسایی شد.

سیمان شرق در مهرماه سال جاری مجموع فروش محصولات خود را در این دوره برابر با ۱۴۷ هزار و ۶۳۸ تن اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش مقدار فروش را مشاهده کرد، همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۴ درصد اُفت مواجه بود.

بیشترین مقدار فروش طی این دوره یک‌ماهه مربوط به محصول سیمان داخلی با ۱۲۰ هزار و ۳۱ تن بود که دربرگیرنده ۲۳ درصد از مقدار فروش ماهانه "سشرق" بود، گران‌ترین محصول ارا‌ئه‌شده سیمان شرق متعلق به سیمان صادراتی با ۶۶۲ هزارتومان در ازای هر تن بود.

سه شنبه 17 آبان 1401 بررسی اجمالی