شرکت کارگزاری ملل پویا

ریزش درآمدهای سیمان سپاهان

ریزش درآمدهای سیمان سپاهان

شرکت سیمان سپاهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری میزان درآمد ماهانه‌ای که در این دوره از فروش محصولات شناسایی کرد برابر با مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان بود، گفتنی است که پایان دوره مالی این شرکت سیمانی شهریورماه سال ۱۴۰۲ است.

میزان درآمد ماهانه "سپاها" که در مهرماه به ثبت رسید مربوط به فروش محصولات در بازار صادراتی و داخلی بود، بیشترین درآمد در بازار داخلی با ۹۴ میلیارد تومان به دست آمد و در بازار صادراتی نیز ۸ میلیارد تومان درآمدزایی داشت.

شرکت سیمان سپاهان میزان درآمدی که در مهرماه به ثبت رساند با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بود و به سومین ماه متوالی در ریزش درآمدی خود رسید، درآمد ماهانه این شرکت در ماه گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان اطلاع‌رسانی شد و در این دوره کاهش ۱۸ میلیارد تومانی را به دنبال داشت، همچنین "سپاها" در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش درآمد ۸ درصدی روبه‌رو بود.

شرکت سیمان سپاهان در مهرماه سال جاری از فروش محصولات سیمان و کلینکر درآمدزایی کرد، بیشترین میزان درآمدزایی صورت گرفته توسط سپا‌ها در مهرماه متعلق به سیمان بود که تماماً در بازار داخل کشور به فروش رسید، در بازار صادراتی نیز محصول به فروش رسیده مربوط به کلینکر با ۸ میلیارد تومان بود.

"سپاها" در مهرماه سال گذشته از فروش محصولات در بازار صادراتی به درآمد ۴۲ میلیارد تومانی دست‌یافت اما؛ در این دوره ماهانه به درآمد ۸ میلیارد تومانی رسید، این کاهش درآمد نزدیک به ۸۱ درصد (معادل ۳۴ میلیارد تومان) بود.

سیمان سپاهان در مهرماه ۱۴۵ هزارتن از محصولات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش رساند، مقدار فروش سیمان سپاهان در مهرماه ۱۲ درصد کاهش مقدار فروش ماهانه را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳۱ درصد اُفت را تجربه کرد.

دوشنبه 16 آبان 1401 بررسی اجمالی