شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 12 مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 12 مرداد

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 73 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازار خارج شد،صندوق های قابل معامله و اطلاعات و ارتباطات پرتقاضاترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی و در سوی دیگر فلزات اساسی، فعالیتهای جنبی مرتبط با واسطه گری مالی و چند رشته صنعتی با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 163 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 127 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 2.2 همتی می توان اشاره کرد.


چهارشنبه 12 مرداد 1401 گزارش روزانه