شرکت کارگزاری ملل پویا

عملکرد مطلوب زیر مجموعه های "فزر"

عملکرد مطلوب زیر مجموعه های "فزر"

شرکت پویا زرکان در سه ماهه ۱۴۰۱ سود خالص ۵۴ ریال به ازای هر سهم در شرکت اصلی محقق ساخته است. بررسی گزارش ۱۲ ماهه این شرکت نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد سود شرکت از شرکت‌های تابعه است.

شرکت فرآوری پویا زرکان شرکت مهمترین شرکت تابعه فزر است. براساس پیوست گزارش تفسیری این شرکت فروش ۵، ۷۸۰ میلیارد ریال و ۳، ۷۴۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. سود محقق شده معادل ۱۲۴۷ ریال به ازای هر سهم فزر است.

شرکت تابعه دیگر، شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان است که ۴۴۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است که معادل ۱۴۷ ریال سود خالص به ازای هر سهم است.

بدین ترتیب مجموع سود شرکت اصلی و دو شرکت تابعه در بهار ۱۴۰۱ حدود ۱، ۴۴۸ ریال به ازای هر سهم بوده است.

شنبه 1 مرداد 1401 اخبار