شرکت کارگزاری ملل پویا

درآمد ماهانه "بجهرم" انرژی گرفت

درآمد ماهانه "بجهرم" انرژی گرفت

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری مجموع درآمد ماهانه خود را برابر با ۴۶۵ میلیارد ریال ارائه کرد که تماماً از ارائه خدمات در داخل کشور بود و میزان درآمد‌های تجمیعی این شرکت طی ۱۱ ماه گذشته بالغ‌بر ۵،۲۹۵ میلیارد ریال بود، طی این دوره میزان سرمایه اعلام‌شده "بجهرم" ۲۴,۱۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسید.

میانگین درآمد‌های بجهرم طی ۱۱ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با ۴۸۱ میلیارد ریال بود که در بهمن‌ماه این درآمد‌ها ۳ درصد پایین‌تر از میانگین بود.

بر اساس این گزارش، درآمد ماهانه‌ای که شرکت "بجهرم" در بهمن‌ماه توانست از خود بر جای بگذارد نسبت به دی‌ماه با رشد ۱۰ درصد مواجه بود و همچنین طی این دوره درآمدی که شناسایی شد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۱ افزایش را تجربه کرد، درآمد تجمیعی ثبت‌شده این شرکت طی یازده ماه گذشته ۵۶ درصد رشد را به همراه داشت.

بیشترین درآمدی که طی این دوره به ثبت رسید مربوط به بخش «انرژی الکتریکی» با ۳۹۷ میلیارد ریال بود که دربرگیرنده‌ی ۸۵ درصد از درآمد ماهانه این شرکت بود.

مقدار فروش ماهانه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بهمن‌ماه سال جاری، بالغ‌بر ۱,۴۳۱,۳۳۱ «مگاوات بر ساعت» اعلام شد که در مقایسه با دی‌ماه ۴ درصد افزایش پیدا کرد و مجموع مقدار فروش این شرکت طی ۱۱ ماه گذشته ۱۴,۳۲۱,۸۸۶ «مگاوات بر ساعت» بود که ۷ درصد رشد را تجربه کرد.

بیشترین مقدار فروش ماهانه "بجهرم" مربوط به «آمادگی تولید انرژی الکتریکی» با ۷۲۸،۴۰۹ مگاوات بر ساعت بود که بیش از نصف فروش ماهانه را به خود اختصاص داده بود.

دوشنبه 2 اسفند 1400 اخبار بورس انرژی