شرکت کارگزاری ملل پویا

معامله بیش از3 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

معامله بیش از3 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

در جلسه معاملاتی روز گذشته( 1400/06/16)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران9،600 قرارداد معادل 1،622،400 کیلووات ساعت به ارزش 948 میلیون و 259هزار ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا، برای دوره تحویل هفتگی شهریور1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت. بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 21،000 قرارداد معادل 1،638،000 کیلووات ساعت به ارزش 1میلیارد و 107 میلیون و 540هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، قیمت متوسط معامله 676ریال بود. خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/07/15 گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ونمادهای بار پیک هفتگی،بار پایه هفتگی،میان باری هفتگی، و کم باری هفتگی 1400/06/20 پایان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید. همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت007) 62،000 قرارداد با ارزشی بالغ بر 1 میلیارد و 32 میلیون و 672هزار ریال و در نماد (سنفت010) 38،000، قرارداد با ارزش 616میلیارد و 322 میلیون ریال معامله گردید.

چهارشنبه 17 شهریور 1400 بورس انرژی