شرکت کارگزاری ملل پویا

بیشترین ریزش سهم ها نسبت به سقف تاریخی خود

بیشترین ریزش سهم ها نسبت به سقف تاریخی خود

از بیستم مرداد ماه سال 99 که دوره ریزش بازار آغاز شد تا سوم خرداد ماه سال جاری حدود 10 ماه گذشت و در این ماه های نفسگیر شاخص کل از ارتفاع 2 میلیون و 78 هزار واحد که سقف تاریخی خود را تجربه کرده بود، به میزان 47 درصد اصلاح شد و به محدوده 1 میلیون و 95 هزار واحد افول کرد. در این دوره بسیاری از سهم ها افت قیمت های بیشتری را نسبت به میانگین بازار متحمل شدند. بیشترین افت قیمت نسبت به سقف تاریخی را به ترتیب خگستر، لپارس، حکشتی، غگل، وساپا، وملی، ورنا، کفپارس، گشان، خصدرا و خزامیا داشتند. در دوره ریزش سنگین بازار قیمت سهام این شرکت ها از 78 درصد تا 85 درصد کاهش یافت.

اما با آغاز خرداد ماه و پس از رسیدن شاخص کل به محدوده 1 میلیون و 95 هزار واحدی بازار رنگ و بوی بهبود به خود گرفت و تغییر مسیر داد. از روزهای ابتدایی خرداد ماه تا کنون شاخص کل موفق شده خود را به بالای محدوده 1،5 میلیون واحد رسانده و بیش از 38 درصد رشد کند.

برای این که شاخص کل بتواند مجددا به سقف تاریخی خود در بالای 2 میلیون واحد دست یابد می بایست 90 درصد رشد کند. البته این میزان رشد نسبت به کف شاخص در سوم خرداد ماه یعنی در محدوده 1 میلیون و 95 هزار واحد محاسبه شده که از آن زمان تا کنون بخشی از این مسیر را پیموده است. از حالا که شاخص در محدوده 1 میلیون و 515 هزار واحد واقع شده تا فتح دوباره قله 2 میلیون واحدی شاخص کل می بایست 37 درصد دیگر معادل بیش از 500 هزار واحد دیگر پیشروی و رشد نماید.

اما با وجود این که حداکثر اصلاح قیمت سهام در بازار طی دوره ریزش بازار 85 درصد بوده همین سهم ها برای اینکه یکبار دیگر بتوانند به سقف تاریخی خود برسند باید رشد بیشتری را تجربه کنند. به عنوان مثال خگستر که نسبت به سقف تاریخی خود 85 درصد اصلاح شد برای این که از کف قیمت خود در اوایل خرداد ماه مجددا به سقف تاریخی خود دست یابد لازم است تا 557 درصد رشد کند. لپارس با 84 درصد اصلاح نسبت به سقف تاریخی اش برای رسیدن مجدد به بالاترین قیمتی که تجربه کرده باید 526 درصد رشد کند. حکشتی هم با افت 84 درصدی باید 521 درصد رشد کند تا دوباره به سقف تاریخی خود دست یابد. سایر سهم ها نیز چنین شرایطی دارند. کلیه سهم هایی که در مقایسه با سقف تاریخی خود 67 درصد به بالا افول قیمت داشتند باید برای رسیدن مجدد به همان سقف قبلی حداقل 200 درصد رشد کنند. این میزان برای افت های بیش از 76 درصد بالاتر از 300 درصد است.