شرکت کارگزاری ملل پویا

سیر صعودی و درآمدهای "همراه" ادامه خواهد داشت

سیر صعودی و درآمدهای "همراه" ادامه خواهد داشت

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش تفسیری بودجه درآمدهای عملیاتی تلفیقی را ٢٨۶٣٢ میلیارد تومان اعلام کرده است که ۶٩١٣ میلیارد تومان در ٣ماهه نخست تحقق یافته است.درآمد های عملیاتی تلفیقی شرکت در سال ١٣٩٩ مبلغ ٢۴۴٠٠ میلیارد تومان بود که از سال ٩۵ تاکنون همواره سیر صعودی داشته است. توسعه زیرساخت ها و توانمندسازی حوزه دیجیتال ، توسعه سامانه همراه من ، توسعه خدمات حوزه محتوا و ...از طرح های مهم شرکت می باشد.