شرکت کارگزاری ملل پویا

نوش مازندران افزایش سرمایه در راه دارد

نوش مازندران افزایش سرمایه در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیأت مدیره نوش مازندران افزایش سرمایه 186 درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

درصد افزایش سرمایه : 186

منابع : سود انباشته

مصارف : بهینه نمودن ساختار سرمایه و کاهش هزینه های مالی

یکشنبه 31 مرداد 1400 اخبار تحلیل بنیادی