شرکت کارگزاری ملل پویا

زیان انباشته " سجام "

زیان انباشته " سجام "

زیان انباشته 18 میلیارد تومانی "سجام"

هزینه‌های مالی "سجام" برابر با ٧ میلیارد و ۶۵٠ میلیون تومان ارائه شده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز کاهش ١١ میلیارد و ٢۵٠ میلیون تومانی داشته است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، مجتمع سیمان غرب آسیا در دوره ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، ١٣٩ میلیارد و ٩١ میلیون تومان فروش داشته که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٧٣ میلیارد تومان افزایش داشته (۱۱۰ درصد) است. از این میزان درآمدی که از فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال به‌دست‌آمده١۴٠٠، بیشترین فروش در هر دو دوره مربوط به فروش سیمان با مبلغ ١٣٩ میلیارد و ٩١ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٧٣ میلیارد و ١٧۵ میلیون تومان افزایش داشته است.

سود ناخالص مجتمع سیمان غرب آسیا در دوره ۶ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠، ۵٢ میلیارد و ٣١٨ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته ٣٢ میلیارد تومان افزایش داشته، سود خالص مجتمع سیمان غرب آسیا مبلغی بالغ‌بر ٣۵ میلیارد و ١٣٠ میلیون تومان به ثبت رسیده، اما سال گذشته زیان خالص ١٠ میلیارد و ۴۵٣ میلیون تومانی را اعلام کرده بود.

"سجام" در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ هزینه‌های مالی خود را برابر با ٧ میلیارد و ۶۵٠ میلیون تومان ارائه کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ١١ میلیارد و ٢۵٠ میلیون تومانی داشته، مجتمع سیمان غرب آسیا زیان انباشته ١٧ میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومانی را از خود بر جای گذاشته و این در صورتی است که در دوره منتهی به ٣٠ آذر سال ١٣٩٩، سود انباشته ۵٣ میلیارد و ٩٨ میلیون تومانی داشته است.

سه شنبه 19 مرداد 1400 اخبار تحلیل بنیادی