شرکت کارگزاری ملل پویا

اوراق مرابحه

اوراق مرابحه

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می­باشند.

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 آموزش عمومی بورس